งานสวัสดิการสังคม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเมือ

อ่านเพิ่มเติม »