ข่าวกิจกรรม

การร่วมลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้ที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของโรงเรียน เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพ.อส.)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 25

อ่านเพิ่มเติม »