โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านออบ หมู่ที่ 3 (การทำน้ำยาหรือยาหม่องน้ำ)

|

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ บ้านออบ หมู่ที่ 3 โดยในกิจกรรมโครงการมีการฝึกอบรมทางด้านทฤษฎีการทำน้ำยาหรือยาหม่องน้ำ และการฝึกปฏิบัติการทำน้ำยาหรือยาหม่องน้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านออบ และ ผู้สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลจากการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำผลการฝึกอบรมนำไปสู่การพัฒนาฝีมือทางด้านอาชีพ สร้างอาชีพเสริมได้ รวมทั้งรองรับการเปิดตลาด “กาดจ้าวเมืองก๋าย” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายจะริเริ่มเปิดตลาดใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรให้มีช่องทางในการจำหน่ายต่อไป