โครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1

|

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกลุ่มจักสาน บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดก๋ายน้อย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19