โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

|

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหาราส่วนตำบลเมืองก๋าย ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และได้รับเกียรติจากนายมีชัย จันทร์กระจ่าง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง เป็นตัวแทนท่านนายอำเภอแม่แตง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นการดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการจิตอาสาทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน สังคมและการพัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านออบ จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนและภาคีอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองก๋าย รวมจำนวน 150 คน ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ช่วงระหว่างเส้นเขตรอยต่อจากพื้นที่ตำบลสบเปิงเข้าสู่พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย รวมระยะทางโดยประมาณ 1.61 กิโลเมตร และจุดที่ 2 ช่วงระหว่างเส้นทางสัญจรจากหมู่บ้าน บ้านออบ หมู่ที่ 3 ไปจนถึงบ้านเมืองก๋าย หมู่ที่ 2