โครงการจัดทำสื่อหรือเผยแพร่สื่อรณรงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหาร กิจการสภาและพนักงาน อบต.เมืองก๋าย ประเด็นการแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โดยได้อนุมัติการดำเนินโครงการจัดทำ สื่อ หรือเผยแพร่สื่อรณรงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เพื่อแสดงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่่ ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายให้กับประชาชนตำบลเมืองก๋ายหรือผู้มาติตต่อราชการได้ทราบ โดยทำการติดตั้ง ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย