รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|