รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ 2565

|