รายงานผลการดำเนินการทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|