ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2563

|