ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

|