ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

|