ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกระดับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

|