ประกาศ ก.อบต. จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้งฯ พ.ศ. 2562

|