ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2565

|