ขอความร่วมมือให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้งงดปฎิบัติหน้าที่

|