การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

|

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและคณะ ดำเนินการให้บริการประชาชน ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19