การแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม 2565

|

วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย นำโดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและคณะ ดำเนินการให้บริการประชาชน ออกพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2565 ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19