การเข้ารับการอบรมของพนักงานส่วนตำบลและการประเมินการเข้ารับการฝึกอบรม

|