การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|