การมอบถุงยังชีพที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกกักตัว

|

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย และคณะกรรมการป้องกันและระงับโรคติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย มีมติที่ประชุมพิจารณาจัดซื้อถุงยังชีพ ที่จำเป็นแก่การดำรงชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ถูกกักตัวของกลุ่มเสี่ยงสูงผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด – 19 ตามคำสั่งให้กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตำบลเมืองก๋าย จำนวน 10 ราย 3 ครอบครัว