การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1

|

เมื่อวันนที่ 14 มกราคม 2564 ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองก๋าย ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1-5 และประธานแม่บ้านหมู่ที่ 1- 5 เข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย