การประชุมผู้ปกครองและครูประสานสัมพันธ์พัฒนาหนูน้อย

|

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้จัดประชุมผู้ปกครองและครูประสานสัมพันธ์พัฒนาหนูน้อย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ปกครองนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย