การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ-กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

|

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย พร้อมด้วย นายอาทิตย์ ก้อนคำ กำนันตำบลเมืองก๋ายและผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองก๋าย เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอแม่แตง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านทางระบบ ZOOM Meeting ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย