การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต) ตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลเมืองก๋าย พัฒนาการอำเภอแม่แตง โครงการหลวงม่อนเงาะ รพ.สต.บ้านออบ โรงเรียนวัดบ้านเหล่า และวัดในเขตพื้นที่ตำบลเมืองก๋ายได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล(พชต) ตำบลเมืองก๋าย ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อแลกเปลี่ยน บูรณาการ ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลเมืองก๋าย รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ พชต. ในปีประมาณ พ.ศ. 2565