การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

|

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย