การตรวจหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

|

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โดยนายอุทัย พวงลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ร่วมกับอำเภอแม่แตง สถานีตำรวจภูธรแม่แตง ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่บุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย จำนวน 35 ราย ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางการป้องกันปัญหายาเสพติด